Ilmastonmuutos uskontojen opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Ympäristöongelmia on yritetty ratkaista useiden vuosikymmenien ajan tieteen, kasvatuksen, politiikan, talouden, lakien ja teknologian avulla ainakaan vielä toivottuun lopputulokseen pääsemättä. Siksi viimeistään nyt on hyvä kysyä mikä rooli uskonnoilla voi olla ratkaisujen hakemisessa ja käytäntöön saattamisessa. Ainakin tämä rooli liittyy luontosuhteemme hoitoon, arvoihimme ja uskontokuntien kykyyn rohkaista kannattajiaan toimintaan yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Uskontojen opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

CAFOD Photo Library
CAFOD Photo Library

Nyrjähtänyttä luontosuhdetta hoitamaan

ONETERRY. AKA TERRY KEARNEY
ONETERRY. AKA TERRY KEARNEY

Metsästäjä-keräilijä -ihmiset elivät osana luontoa, täysin sen varassa. Tulen hyödyntämisen oppiminen, maanviljelytaito ja myöhemmin teollinen vallankumous ovat pikkuhiljaa mahdollistaneet ihmisen yhä suuremman omavaltaistumisen. Ruoantuotannon tehokkuus on kasvanut, energiantuotantojäjestelmä mahdollistaa sähkön käytön työn apuvälineenä ja kotien helpon lämmittämisen ja pyörän ja polttomoottorin avulla pääsemme liikkumaan paikasta toiseen ilman lihanvoimaa ja välittämättä kehomme asettamista rajoituksista. Huomaamattamme ja tarkoittamattamme arkea helpottavat keksinnöt ovat samalla johtaneet meidät ympäristökriisin keskelle.

1960-luvun lopussa alettiin käydä keskustelua siitä, onko ympäristökatastrofin syynä kristinuskon tulkinta Raamatun tekstistä, jonka mukaan ihmisen tehtävä on lisääntyä, täyttää maa ja tehdä kaikki olevainen ihmisen alamaiseksi. Kulttuurissamme on kuitenkin uskonnon ohella monia luonnosta vieraantumiseen johtaneita virtauksia. Kun luonnontieteet ja tekniikka kehittyivät, alettiin koko luonto ymmärtää suurena sieluttomana koneena. Luonnon pyhyyden tajusta haluttiin tietoisesti eroon, sillä pyhiä asioita suojaa tietty koskemattomuus. Uusien teknologisten keksintöjen avulla haluttiin ottaa maasta irti niin paljon kuin mahdollista.

Viime vuosikymmeninä kristillisessä teologiassa on joka tapauksessa alettu havahtua kirkon voimattomuuteen estää ympäristöongelmien syntyä ja motivoida toimimaan sen estämiseksi. Pitää paikkansa, että uskontulkinnat ovat usein olleet hyvin ihmiskeskeisiä, vaikka toisenlainenkin tulkinta olisi hyvin mahdollista.

Vaikka Raamatussa kirjoitetaankin luonnon kuuluvan ihmisen alamaiseksi, voidaan pitää harhaanjohtavaa tulkita lauselmaa irrallaan samassa yhteydessä korostetusta syvästä vastuullisuudesta. Maa on Herran ja ihmisen tehtävä on viljellä ja varjella maata.

Vanhan testamentin puolella korostetaan ihmisen yhteenkuuluvuutta muun luonnon kanssa, Luojan kätten jälkien ihmettelyä ja huolenpitoa eläimistä ja Uudessa testamentissa pelastuksen ymmärrettiin koskevan koko luomakuntaa (Room. 8). Esimerkiksi Franciscus Assisilainen on tulkinnut Raamatun tekstejä hyvinkin ympäristövastuulliseen sävyyn jo 1200-luvulla.

Havahtuminen on johtanut ekoteologian syntyyn. Se on uskontulkintaa, jossa halutaan nostaa pintaan Raamatun ja koko kristillisen perinteen luontomyönteiset lähtökohdat. Ekoteologien mukaan kristinusko ei ole yhteensovitettavissa kulutuskeskeisen elämäntavan kanssa. Ihmisen oikea asenne luonnon ihmeiden äärellä on ihmettely, yhteenkuuluvuuden taju ja rakkaus. Ne ovat vahvempia voimanlähteitä toimintaan luontosuhteemme parantamiseksi kuin syyllisyyden- tai velvollisuudentunnot.

Hengellisyys yhdistyy ympäristönsuojeluun myös hengellisessä ekologiassa (spiritual ecology), jonka perusideana on tieteen ja tutkimuksen, uskontojen ja henkisyyden, sekä ympäristönsuojelutyön yhdistäminen. Hengellisen ekologian kannattajat haluavat tarjota vaihtoehtoja nykyään vallalla olevalle ihmiskeskeiselle, dualistiselle ja materialistiselle maailmankuvalla ja pyrkien ratkaisemaan ympäristöongelmia tästä näkökulmasta.

Maailmankatsomukset ovat myös ympäristökasvatuksen tehokkuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on yleensä motivoida toimimaan ympäristön puolesta. Päämäärän saavuttamisen keinoiksi listataan esimerkiksi n. Palmerin puumallissa elämykselliset kokemukset luonnossa, ympäristö- ja luonnontietojen opiskelu, sekä mahdollisuus harjoitella ympäristötoiminnan taitoja käytännössä. Kasvamisen lähtöalustana toimivat henkilön omat merkittävät elämänkokemukset, joiden merkittävä osa on henkilön maailmankatsomus. Kansainvälisesti maailmankatsomusten merkitystä ympäristökasvatuksen pohjana on nostettu esiin jonkin verran, mutta Suomessa asia on jäänyt luonnontieteellisen oppimisen tavoitteiden jalkoihin.

neil1877
neil1877

Eri uskontojen luontosuhteissa on yhtäläisyyksiä ja eroja

Kumaravel
Kumaravel

Maailmankatsomus muokkaa myös luontosuhdettamme. Kun puhutaan uskontojen ja luonnon suhteesta, halutaan usein korostaa eri uskontojen näkemysten eroja ja tuoda esiin näkemyksiä siitä, että osa uskonnoista on lähempänä luontoa ja ympäristöystävällisempiä kuin toiset. 1980-luvun puolivälistä alkaen maailmanuskontojen edustajat ovat kuitenkin alkaneet tehdä yhteistyötä ympäristökysymyksissä. Vaikka uskontojen välinen dialogi on monissa kysymyksissä haastavaa, ovat ympäristökysymykset osoittautuneet kanavaksi löytää yhteisiäkin näkemyksiä. Aihetta on myös alettu tutkia paljon.

Uskontokuntien välisen dialogin ja tutkimuksen myötä on käynyt ilmi, että yhteistä on paljon. Esimerkiksi kaikki maailmanuskonnot näkevät ihmisen olevan osa luontoa, ei sen yläpuolella. Ihmisellä on vastuu ympäristöstään ja ihmisen ja luonnon tasapainoon on pyrittävä kaikin tavoin. Ympäristökysymysten nähdään olevan ennen kaikkea moraalisia, uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiä. Seuraavassa esitellään lyhyesti muutaman uskonnon näkemyksiä aiheesta erikseen.

Kristinuskon näkökulmia aiheeseen on käsitelty osittain jo edellä. Kristillinen ympäristöajattelu lähtee siitä, että ihminen on osa luontoa, luotua. Ihminen on myös vastuussa Jumalalle siitä, miten hän luontoa kohtelee. Ihminen ei omista luontoa, vaan luontoon tulee suhtautua kuten Jumala, rakastavasti. Kristillisen opetus muistuttaa siitä, että Jumalan luoma luonto on pyhä. Luonnon kunnioitus johtaa etsimään kohtuutta. Tämä liittyy olennaisesti yksinkertaisen elämäntavan ihanteeseen: kun karsii elämästä vähemmän tärkeää, alkaa erottaa paremmin sen mikä on todella olennaista.

Islamin luontokäsitys on pohjimmiltaan melko samankaltainen kuin kristinuskossa. Luonnon nähdään olevan osa Jumalan luomakuntaa tai ilmoitusta. Luonto ei ole varsinaisesti pyhää, mutta sitä kohtaan on samoja velvollisuuksia kuin muutakin luotua kohtaan: luontoa tulee kohdella hyvin, sitä ei pidä vahingoittaa ja luonnosta voidaan ottaa jotain vain perustellusti. 

Ihmisten nähdään olevan erillisiä eläimistä, sillä heillä on kyky tehdä moraalisia valintoja. Ihmisen tehtävänä on kuitenkin toimia jumalan uskottuna ja luotettuna asiainhoitajana.

Islamissa painotetaan pragmaattisuutta. Käytännöllisiä neuvoja annetaan paljon esimerkiksi eläinten kohtelusta. Ihmisillä on eläimiin nähden valtaa ja niitä voidaan käyttää ruoaksi, vaatetukseen ja kulkuvälineinä, mutta tämä on tehtävä aiheuttamatta kärsimystä ja mahdollisimman suurta ystävällisyyttä noudattaen. Lisäksi monet muslimijohtajat ovat kehittäneet ohjeistuksia esimerkiksi vesivarantojen, kalavesien ja metsien suojeluun ja kestävään käyttöön. 

Ympäristön huono kohtelu nähdään epäoikeudenmukaisena, ja siis vääränä tekona. Maanjäristykset, tulvat ja muut luonnonkatastrofit voidaan nähdä jumalan rangaistuksena, jonka hän antaa oikealta polulta eksyneille ihmisille. Luonnonlakien ei kuitenkaan nähdä olevan ristiriidassa Jumalan lakien kanssa.

Buddhalaisuus on uskonto tai elämänfilosofia, jota voidaan harjoittaa monella tavalla. Opetuksen ytimen muodostavat neljä jaloa totuutta, joihin johtaa jalo kahdeksanosainen polku. Lisäksi buddhalaiset turvaavat kolmeen jalokiveen, joista haetaan apua kärsimyksen keskellä. Buddhalaisuus kehottaa seuraajiaan meditoimaan, etsimään viisautta ja puhumaan ja toimimaan noudattamalla rehellisyyttä, kohtuullisuutta ja väkivallattomuutta. Tätä polkua seuraamalla voi lopulta vapautua kärsimyksestä ja päästä nirvanaan.

Luonnon ja ympäristön kunnioituksen voidaan nähdä olevan sisäänrakennettuna opetuksen ytimeen. Olennaisinta on kärsimyksen tuottamisen välttäminen ja ympäristöongelmat luonnollisesti tuottavat kärsimystä niin ihmisille kuin muillekin eliöille. Myös kohtuullisuuden etsiminen on keskeistä. Kohtuulliseen kuluttamisen määrään pyrkiminen edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämistä monin tavoin. Esimerkiksi Mahayana-suuntauksessa buddhalaisia munkkeja kehotetaan harjoittamaan väkivallattomuutta, myötätuntoa ja ystävällisyyttä toisia eläviä olentoja kohtaan jopa siinä määrin, että he eivät saisi tappaa eläintä ruoaksi tai edes itsepuolustukseksi. Myös maallikoita kehotetaan kasvisruokavalioon, luonnossa meditointiin, pyhiinvaellukseen ja ympäristönsuojeluun sosiaalisen uskonnon harjoittamisen muotona.

Luonnonuskonnot (tai animismi) kattaa laajan joukon erilaisia, usein hyvin vanhoja uskontoja, joita harjoittavat erityisesti alkuperäiskansat. Lisäksi länsimaissa on nykyään jonkin verran myös nk. uuspakanallisuuden harjoittajia. Keskiössä ovat luonnonhenget tai voimat, jotka asuvat puissa, eläimissä, järvissä, vuorissa, kivissä jne. Luonnonuskonnoissa asioiden jaottelua luonnolliseen ja yliluonnolliseen ja henkeen ja materiaan pidetään merkityksettömänä, eikä sitä yleensä tehdä. Toisin sanoen kaikkea elollista pidetään pyhänä. Ihmisyys, sukulaisuus, yhteisöllisyys, moraalisuus ja henkisyys ulotetaan koskemaan koko ihmiskunnan lisäksi myös vielä laajemmalle.


Uskonnolliset arvot kannustavat ilmastotoimintaan

michael_swan
michael_swan

Paljon enemmän kuin luonnontieteellinen ongelma, on ilmastonmuutos eettinen ja moraalinen ongelma. Siihen liittyvät kysymykset oikeudenmukaisuudesta ja siitä, mikä on arvokasta.

Ympäristöongelmien ratkaisemiseen tarvitaan eettisiä tekoja, mutta tekojen pohjan voidaan ajatella olevan dogmatiikassa, ei etiikassa. Toiminta koko luomakunnan puolesta on esimerkiksi kristitylle ensisijaisesti uskonnollinen velvollisuus, joka heijastuu kaikkeen hänen käytännön toimintaansa.

Uskontojen roolista eettisen toiminnan kannustimena ilmastotalkoissa on keskusteltu viime vuosikymmeninä paljonkin. Roolin tärkeydestä ollaan melko yksimielisiä, mutta perusteluja on monenlaisia. Uskonnoilla on erityisiä ja perinteikkäitä tehtäviä yhteiskunnassa. Ne ovat eettisiä opettajia ja niillä on kyky nostaa esiin kiinnostavia eettisiä ja moraalisia pohdintoja ilmastonmuutoksen ratkaisuihin liittyen, tavalla joka täydentää tieteen, teknologian, talouden ja politiikan toimintoja. Uskonnoilla on myös laaja ja sitoutunut kannattajakunta ja kyky innostaa kannattajansa toimintaan, eli tarvittaessa myös kyky saada heidät painostamaan poliittisia päättäjiä kunnianhimoisempien päämäärien asettamiseen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Ilmastonmuutokseen liittyviä eettisiä kysymyksiä voidaan pohtia myös ilman uskontojen osallistumista, esimerkiksi YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet johtavat pohdintojen pariin luontevasti. Uskonnoilla on kuitenkin erityinen kyky muuttaa kysymyksenasettelujen kenttää siitä mikä on “välttämätöntä” siihen mikä on “toivottua”, sekä voimistaa kollektiivista omaatuntoamme kannustaen toimimaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi yhdessä.

Uskonnon opetuksessa ilmastonmuutosta ja arvoja voidaan pohtia ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsitteen kautta (ks. lisää tämän oppaan elämänkatsomustiedon artikkeli). Muita hyviä lähtökohtia pohdinnoille ovat ihmisten tasavertaisuus, erilaiset motivaatiot toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta, sekä ihmisten mahdollisuudet toimia yhdessä.


Kristillinen kirkko ilmastonmuutosta pysäyttämässä

Stephen D. Melkisethian
Stephen D. Melkisethian

Kuten edellä on jo todettu, voi uskonnolla olla hyvin voimakas vaikutus yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntien maailmankatsomuksiin, arvoihin, asenteisiin, päätöksiin ja käytökseen, niin hyvässä kuin pahassa. Uskonnot voivat siis tarjota myös vaihtoehtoisia tapoja nähdä luonnossa kulttuurisia, moraalisia ja hengellisiä merkityksiä, sekä määritellä ihmisen paikkaa luonnossa ja sitä miten hänen tulisi kohdella toisia eliöitä. Monien uskontojen opetukseen kuuluu näkemys, jonka mukaan luonto on pyhä. Useimmiten sitä mikä pyhää tai millä on hengellistä merkitystä, halutaan suojella ja kunnioittaa.

Kristillinen kirkko on viime vuosina alkanut ottaa näkyvästi kantaa ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta. Kirkkokunnat ovat julkaisseet kannanottoja sekä yksin että erilaisina yhteenliittyminä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kirkkojen maailmanneuvosto on julkaissut oman kannanottonsa aiheesta ja Paavi Franciscus ja Konstantinopolin patriarkka Bartholomeus ovat varsin vahvasti ottaneet kantaa ilmastonmuutosta vastaan käytävän taistelun tärkeyden puolesta. Kansainvälisessä islamilaisessa ilmastonmuutossymposiumissa julistettiin myös islamilainen kannanotto vuonna 2015.

Puheiden lisäksi on ryhdytty myös toimiin. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko on julkaissut energia- ja ilmastostrategian, sekä sitä edeltävän ilmasto-ohjelman, jonka suositukset koskevat kirkkoa sen joka tasolla tavallisesta seurakuntalaisesta kirkon hallinnon keskuksiin. Strategia ja ohjelma haastavat koko suomalaisen yhteiskunnan mukaan ilmastotalkoisiin. Ohjelmassa perustellaan, miksi huolenpito luonnosta on osa kirkkomme hengellistä perustehtävää. Ohjelman otsikko Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus kiteyttää ohjelman keskeiset arvot. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelisluterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa käytännössä. Lisäksi vuodesta vuodesta 2012 lähtien on toteutettu valtakunnallista Ekopaasto-tiedotuskampanjaa, jossa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon tavalla, joka osaltaan auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Lisäksi jo joka neljäs seurakunta on saanut Kirkon ympäristödiplomin.

Ilmastonmuutos ja kirkko -video: https://www.youtube.com/watch?v=B892ow3pY00

Hiilineutraali kirkko. Kirkon energia- ja ilmastostrategia. https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/hiilineutraali-kirkko


Ilmastoahdistusta torjumaan

Peter.Bowden
Peter.Bowden

Viime aikoina on yhä enemmän alettu puhua ilmastoahdistuksesta. Suuren kokonsa ja moniulotteisuutensa vuoksi ilmastonmuutos aiheuttaa helposti ahdistuksen tunteita aikuisillekin. Toimintakykymme säilyttämiseksi toivon ilmapiirin ylläpitäminen on kuitenkin tärkeää. Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen seuraukset pystytään yhä välttämään. Vaikka tulevat sukupolvet joutuvat elämään jo nyt aiheutetun ilmastonmuutoksen seurausten kanssa, voivat seuraukset pysyä sen kokoisina, että niiden kanssa on mahdollista ylläpitää nykyisen kaltainen hyvinvoinnin taso. Suuri joukko ihmisiä tekee jatkuvasti töitä asian puolesta.

Ilmastoahdistus määritellään osaksi laajempaa ilmiötä nimeltä ympäristöahdistus. Molemmissa on kyse vaikeista tuntemuksista (mm. huoli, suru, pelko, voimattomuus, häpeä, ahdistus), jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Sekä ympäristö- että ilmastoahdistus ovat siis osa ilmiötä, jossa maailman tila vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen. Ahdistus ei selity psyykkisellä haavoittuvuudella eikä ole sairaus, vaan se on ymmärrettävä reaktio suhteessa laajoihin ympäristöongelmiin.

Ilmastoahdistus voi olla ongelma, jos se on niin voimakasta, että henkilö lamaantuu, mutta tavallisesti ilmastoahdistus ei ole sairaus. Ilmastoahdistus voi toimia myös merkittävänä voimavarana, mutta tämä edellyttää sitä, että henkilö löytää yhdessä toisten kanssa riittävästi aikaa ja tilaa tunteiden käsittelyyn sekä riittävästi toimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Esimerkkejä erilaisista ilmastoahdistuksen oireista (mm. unihäiriöt, mielialan vaihtelut, ylivirittyneisyys ja energiatasojen vähentyminen) tunnetaan jo, mutta vielä ei ole olemassa kattavaa tutkimustietoa siitä, mitä kaikkia oireita esiintyy ja millaista dynamiikkaa niihin tarkalleen liittyy. Tutkimusta kuitenkin tehdään parhaillaan. Usein ilmastonmuutos tuo lisää stressitekijöitä perinteisesti stressiä aiheuttaviin kysymyksiin, kuten huoleen lapsista tai tulevaisuuden suunnitteluun. Usein ilmastoahdistus siis yhdistyy muihin ahdistuksen aiheisiin, kuten ammatinvalintaan liittyvään ahdistukseen. 

Tutkimuksissa on havaittu, että tietyillä ihmisryhmillä on taipumus altistua ilmastoahdistukselle muita helpommin. Näitä ryhmiä ovat:

 • Psyykkisen käsittelykapasiteettinsa kannalta erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, kuten lapset ja nuoret sekä mielenterveysongelmista muutenkin kärsivät henkilöt 
 • Sellaiset ihmisryhmät, joilla on elinkeinonsa tai elämäntapansa vuoksi vahva sidos ilmastonmuutoksen vuoksi muutostilassa oleviin ekosysteemeihin: esimerkiksi alkuperäiskansat, maanviljelijät, kalastajat, metsästäjät, luonnossa liikkujat (esimerkiksi talviurheilu) tai luontoon liittyvän uskonnollisuuden harjoittajat 
 • Ilmastotoiminnassa ja ilmastotutkimuksessa aktiivisesti mukana olevat ihmiset: esimerkiksi ilmastotieteilijät ja ympäristöjärjestöjen vapaaehtoiset ilmastoaktivistit

Maailmalla psykologi- ja ympäristöjärjestöt, taiteilijat ja ympäristökasvattajat ovat luoneet ympäristöahdistuksen käsittelyyn oma-apua, materiaaleja, ryhmätoimintaa, tapahtumia ja vertaistukea. Suomessa ilmastoahdistuksen käsittelyyn on käytetty osallistavaa draamaa, kirjoittamistyöpajoja, taiteellisia menetelmiä ja ohjattuja pienryhmiä. Suoraan kouluun sovellettuja ilmastoahdistuksen käsittelyssä auttavia materiaaleja ei Suomessa ole toistaiseksi julkaistu, mutta niitä on kehitteillä.

Ilmastoahdistusta voi torjua tavallisilla stressinhallintatekniikoilla, mm. riittävällä unella ja liikunnalla, sekä puhumalla asiasta ystävien tai terapeutin kanssa. Usein ahdistukseen auttaa myös ilmaston puolesta toimiminen, mm. yhteiskunnallinen- ja kuluttajavaikuttaminen oman jaksamisen rajoissa.

Usko voi luoda lohtua ilmastonmuutokseen liittyvien ahdistuksen ja lamaannuksen tunteiden keskellä. Esimerkiksi kristinusko levittää sanomaa toivosta ja rohkaisee etsimään keinoja rakastaa ja kunnioittaa luomakuntaa. Kristinuskon Jumala on armollinen ja antaa voimia aloittaa uudelleen jos epäonnistuu yrityksissään muuttaa elämäntapaansa. Itselleenkin saa olla armollinen, eikä harteillaan tarvitse kantaa koko maailman taakkoja. Apuna voi toimia myös lapsenkaltainen ihmettely luomakunnan aarteiden keskellä. Lumouksen säilyminen elämässä voi olla vastavoima epätoivolle, lamaannukselle ja tarkoituksettomuudelle.

Tekstiin on poimittu otteita MIELI Suomen Mielenterveys ry:n julkaisemasta ja TT Panu Pihkalan kirjoittamasta raportista nimeltä Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen (julkaistu keväällä 2019). Lue aiheesta lisää suoraan raportista: https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/ilmastoahdistusraportti-mieli2019-web.pdf

Tutustu ympäristöahdostuksen ja toivon teemoihin lisää: – Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkeli (Pihkala 2019) on hyvin kattava, ilmainen sukellus aiheeseen erityisesti koulun näkökulmasta. Artikkelin lisäksi löydät Toivoa ja toimintaa -sivustolta tehtäviä tunteiden käsittelyyn oppilaiden kanssa. https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/
Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Panu Pihkala. Kirjapaja (2017).

10 suositusta ympäristöahdistuneelle

 • Älä koe itseäsi heikoksi tai epäonnistuneeksi, jos tunnet ympäristöahdistusta.
 • Arvosta ja kunnioita ympäristöahdistustasi.
 • Et ole yksin. Älä myöskään jää yksin.
 • Toimi, mutta älä koko ajan.
 • Etsi tasapainoa.
 • Harjoita itsesäätelyä.
 • Ystävysty tunteidesi kanssa.
 • Kuuntele kehoasi.
 • Kuuntele unia ja unelmia.
 • Hyväksy mielen vuodenajat ja hyödynnä kahden tason näkökykyä.

Lähde: Panu Pihkala/ http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/09/10-suositusta-ymparistoahdistuneelle.html


Tehtäviä

1. MIKÄ TEKEE MINUT ONNELLISEKSI?
Katsotaan Kierrätyskeskuksen tuottama “Onnen eväät” -video: https://www.youtube.com/watch?v=fk_T7xg6M4E&feature=channel_page

Videon katsomisen jälkeen tehdään “Elämän nautinnot” -arvoharjoitus, jonka ohjeet löytyvät 4V-hankkeen Mikä on arvokasta? -oppaan sivulta 5: http://www.4v.fi/files/4952/4v_mikaonarvokastaA5_lowres.pdf

2. MITEN IHMISOIKEUDET TOTEUTUVAT? Tutustutaan ihmisoikeuksien julistukseen ja mietitään miten sen mukaiset ihmisoikeudet toteutuvat maailmassa tällä hetkellä. Entä miten ilmastonmuutos vaikuttaa asiaan? Millainen tilanne on ehkä esimerkiksi vuonna 2030? Millaisia toimenpiteitä voidaan tehdä, jotta ihmisoikeudet toteutuisivat maailmassa hyvin nyt ja tulevaisuudessa?

3. USKONTOKUNNAT ILMASTONMUUTOSTA TORJUMASSA
Tutustutaan eri uskontokuntien ilmastonmuutokseen liittyviin näkemyksiin ja tehdään niistä pienet esitelmät. Materiaalia aiheesta löytyy täältä:

Climate change statements from world religions (The Forum Religion and Ecology at Yale) http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/

4. ERILAISET TULOT, ERILAISET PÄÄSTÖT Pohditaan tuloerojen ja hiilipäästöjen maantieteellistä keskittymistä esimerkiksi seuraavan kahden artikkelin pohjalta:

5. EKOPAASTOLLE Evankelisluterilainen kirkko järjestää pääsiäisen alla ekopaast-kampanjan. Oppilaat voivat itse miettiä mistä haluaisivat luopua pääsiäispaaston ajaksi / muuksi ajaksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Ekopaasto pääsiäisen alla: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content25A434
Keskustelun pohjana voidaan käyttää Kirkon ilmasto-ohjelmaa: http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/6C351E635CF63C11C2257E2E0012D44D/$FILE/KH_ilmasto-ohjelma_netti.pdf

6. ÄÄNIMAISEMIA Tehdään retki metsään tai toteutetaan äänimaisema luokkaan esimerkiksi YouTube-videon avulla. Vastakohtana luonnon äänille pohditaan myös kaupungin äänimaisemaa. Kumpi puhuttelee? Maisemien hengellisyyden lisäksi voidaan arvioida äänimaisemien synnyttämiä CO2-päästöjä/sitoutumista.

 • Mitä jos metsän äänimaisemassa kuulukin moottorisahan ääni. Mitä tunteita se herättää? Mitä tarkoittaa itseisarvo? Onko luonto itsessään arvokas, vai määritellänkö sen arvo saavutettavien hyötyjen perusteella? Mitä ovat arki- eli välinearvot?
 • Kuka “hoitaa” luontoa? Kuka ylläpitää luontoa, metsää, maisemaa?

7. LAUSEITA YMPÄRISTÖAHDISTUKSESTA
Rakentakaa pienissä ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviä minä-muotoisia lauseita (esim. 6kpl), joissa kussakin on yksi seuraavista sanoista: Voimattomuus, pelko, oikeudenmukaisuus, syyllisyys, kiinnostus, suru, toiveikkuus, häpeä, ristiriitaisuus, optimismi, ahdistus, hyvyys, innostus
Esim. 1. Tunnen häpeää sen vuoksi, että elämäntapamme on ilmastolle niin kuormittava.
Esim. 2 . Ilmastonmuutos herättää minussa pelkoa, koska en tiedä mitä se voi saada aikaan.
Esim. 3 Olen innostunut oppimaan uutta ilmastonmuutoksesta ja toimimaan ilmaston puolesta.


Kuvagalleria


[su_divider top=”no” divider_color=”#dedede” size=”0″]

Nämä kuvat ovat vapaasti käytössäsi kyseisen kuvan CC-lisenssin mukaisesti (Esim. mainitse kuvaaja käyttäessäsi kuvaa).
Kuvaajatiedot ja alkuperäiskuvat löydät Flickr-kuvagalleriasta täältä.


Lähteitä ja lisälukemista

Kristinusko ja nyrjähtänyt luontosuhteemme (Kainulainen, Ekonisti)
http://www.ekonisti.fi/binary/file/-/id/3/fid/149/

Kristinuskon sanomaan kuuluu ihmisen vastuu luomakunnasta (evl.fi)
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/E8F0D5EB31B22736C225705900378BD0?OpenDocument&lang=FI

Religion and Environmentalism (Wikipedia)
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_and_environmentalism

Luonnon ja ihmisen suhde uskonnoissa ja tieteessä (Pauhakari, Lehto ry)
http://lehto-ry.org/luontosuhdejuttu.html

Ortodoksisuus ja ekologia. Kirkko on jatkuvan helluntain yhteisö (ortodoksi.net)
http://www.ortodoksi.net/index.php/Ortodoksisuus_ja_ekologia

Islamic Declaration on Global Climate Change
http://islamicclimatedeclaration.org/islamic-declaration-on-global-climate-change/

Kymmenen teesiä ekoteologiasta ja ympäristökasvatuksesta (Pihkala, Ekonisti)
http://www.ekonisti.fi/pohdittavaa/panun+10+teesia/

Miten paha on, jos ilmastonmuutos vie ihmiseltä elämän? (HS 2014)
http://www.hs.fi/ulkomaat/a1416025142509

Climate change statements from world religions (The Forum Religion and Ecology at Yale)
http://fore.yale.edu/climate-change/statements-from-world-religions/

Religions and Climate Change (Steffen, Huffington Post Blog 2016)
http://www.huffingtonpost.com/lloyd-steffen/religion-and-climate-change_b_8900316.html

Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Panu Pihkala. Kirjapaja (2017).