Ilmastonmuutos terveystiedon opetuksessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten toimintaan ja luonnonympäristöihin nyt ja etenkin tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin niin ihmisten fyysiseen, kuin psyykkiseenkin terveyteen ja toisaalta terveelliset elämäntavat usein osaltaan auttavat ilmastonmuutoksen torjunnassa. Terveystiedon tunnilla voidaan pohtia myös elämänlaatuun ja onnellisuuteen vaikuttavia asioita vähähiilisessä maailmassa. Terveystiedon opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa.

Visit Lakeland
Visit Lakeland

Ilmastonmuutos on uhka terveydelle

jonel hanopol
jonel hanopol

Ilmasto ja säätila ovat elinympäristössämme terveytemme kannalta merkittävä ja jatkuvasti vaihteleva tekijä. Ilmastonmuutoksella arvioidaan olevan terveyteemme sekä suoria, että välillisiä, ympäristömuutosten vuoksi syntyviä vaikutuksia kaikkialla maailmassa.

Oheiseen kuvaan on kerätty erilaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysvaikutuksia. Seuraavissa kappaleissa erilaisia vaikutuksia tarkastellaan syvemmin.

Kuva on suomennettu Mieli ry:n julkaisemaa Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen -raporttia varten. Suomennoksen on tehnyt Panu Pihkala ja sen on tarkistanut Kristian Wahlbeck. Alkuperäinen lähde näkyy kuvassa.

Lähes kaikkia ilmastonmuutoksen aiheuttamia oletettuja vaikutuksia terveyteemme on hankala varmasti ennustaa. Lopullisten vaikutusten suuruus riippuu luonnon ja ihmisten järjestelmien sopeutumiskyvystä, ruoantuotannon onnistumisesta muuttuvissa oloissa, sekä ihmisten mahdollisuuksista saada tarvittavia terveyspalveluja. Sairauksien ja kuolemien taustalla on usein useita tekijöitä ja ympäristössä esiintyvät terveyshaitat vaikuttavat niihin samanaikaisesti.

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset voivat olla lyhytaikaisia ja voimakkaita, tai esiintyä pitkään yhtäjaksoisina. Auringonsäteily ja lämpötila ovat keskeisimpiä ihmiseen suoraan vaikuttavia tekijöitä ja lisäksi äärimmäiset sääolot, kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat vaikuttavat meihin suoraan.

Ilmastonmuutoksen epäsuorat terveysvaikutukset voivat syntyä esimerkiksi heikentyneen ilmanlaadun, siitepölymäärien muutosten, lisääntyneiden infektioiden, tai ruuan ja veden määrään ja laatuun kohdistuvien vaikutusten kautta. Epäsuorat terveysvaikutukset seuraavat esimerkiksi seuraavanlaisia tapahtumakulkuja:

 • ekosysteemeissä ja niiden tuottamissa palveluissa, kuten veden, maaperän ja ilman laadussa tapahtuu muutoksia. On esimerkiksi todennäköistä, että lisääntyvän kuivuuden myötä saastunut vesi edesauttaa ympäristöstä johtuvien infektioiden, kuten ripulitautien leviämistä
 • eliölajien populaatioissa tapahtuvat muutokset saavat aikaan ravinnon puutetta tai eläinvälitteisten tautien leviäminen aiheuttaa tautiepidemioita
 • ihmisen luomissa järjestelmissä tapahtuu mittavia häiriöitä, kuten sähkön- ja lämmönjakelussa esiintyviä katkoksia, jolloin pahimmillaan seurauksena voi olla esimerkiksi lämpökuolemien lisääntyminen tai vanhusten jääminen saarroksiin talvimyrskyjen jälkeen kylmiin asuntoihin
Kevin Hale
Kevin Hale

Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvilla ympäristöolosuhteilla on vaikutuksia väestön terveyteen erityisesti köyhimmissä kehitysmaissa, joissa huomattavimpana ongelmana on kuivuuden, eroosion ja tulvien aiheuttamat satomenetykset ja niistä johtuva aliravitsemus. Ilmastonmuutoksen seuraukset saattavat vaikuttaa myös ruoan markkinahinnan nousuun. Myös Euroopassa ja Suomessakin ilmastonmuutos asettaa ruoantuotannolle haasteita. Toisaalta ennustetaan kuivuutta, toisaalta väärään aikaan tulevia sateita. Olosuhteiden muuttuessa tarvitaan uusiin oloihin sopivia viljelykasveja ja lajikkeita, ja muita viljelymenetelmien keinoja satovarmuuden parantamiseksi.

Maailmalla ilmastonmuutoksen myötä pahenevan puhtaan juoma- ja kasteluveden pulan on arvioitu aiheuttavan negatiivisia terveysvaikutuksia. Koleran kaltaisten ripulitautien ja muiden saastuneen veden kautta leviävien infektioiden määrän lisääntymisen on todettu liittyvän vesistöjen rehevöitymiseen ja ilmaston lämpenemiseen.

Lisäksi vesistöistä riippuvaisten vektorivälitteisten, eli esimerkiksi hyönteisten avulla leviävien tautien, kuten Aedes-suvun sääskien piston välityksellä leviävän dengue-kuumeen, sekä monien ihmiseen tarttuvien virusten odotetaan ilmastonmuutoksen myötä leviävän etenkin köyhimmissä kaupungeissa. Suurimpia ongelmia arvellaan syntyvän malarian leviämisestä. Koska malariaa kuljettavien Anopheles-suvun sääskien lisääntyminen riippuu lämpötilasta ja kosteudesta, arvioidaan niiden levinneisyysalueen laajenevan ilmastonmuutoksen seurauksena huomattavaan osaan Yhdysvaltoja ja Etelä-Eurooppaa, jolloin nykyisen 45 prosentin sijasta jopa 60 prosenttia maailman väestöstä asuisi malariariskialueella.

Paikalliset ympäristömuutokset, nälänhätä ja luonnonkatastrofit saattavat haavoittuvimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla aiheuttaa suuria muuttoaaltoja. Kotien ja viljelysmaiden tuhoutuminen esimerkiksi kuivuuden tai tulvien seurauksena voi aiheuttaa pakolaisten määrän kasvua ja sitä seuraavaa slummiutumista. Pakolaisleirien ja kaupunkien tilapäisasutusten epähygieenisissä oloissa influenssa, tuhkarokko, tuberkuloosi ja muut sairaudet leviävät helposti lisäten samalla myös katastrofeista aiheutuvia psyykkisiä terveysongelmia.

Asian Development Bank
Asian Development Bank
Helteellä on suuria terveysvaikutuksia

Paikalliset ilmasto-olot määrittävät lämpötilaan sopeutumisemme rajat ja optimin, jossa lämpötilasta suoraan johtuva kuolleisuus on pienimmillään. Suomessa helteestä aiheutuvia terveysvaikutuksia syntyy alemmissa lämpötiloissa kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa, sillä väestö ei ole täällä yhtä hyvin sopeutunut korkeisiin lämpötiloihin. Viime vuosikymmeninä lämpökuolemien määrä on laskenut Suomessa ja muualla Euroopassa muun muassa rakennuskannan laadun parantuessa, mutta ilmastonmuutos tulee lisäämään helteiden voimakkuutta ja kestoa.

Hyvin korkeiden ja alhaisten lämpötilojen on osoitettu lisäävän sydän- ja verisuonisairauksia sekä hengitystie- ja hermostosairauksia sairastavien henkilöiden riskiä kuolla ennenaikaisesti. Myös esimerkiksi hikoiluun ja nesteen poistumiseen vaikuttavat lääkeaineet heikentävät kuumuuden sietokykyä. Yksittäisten kuumien päivien lukumäärän ohella on tärkeää arvioida hellejaksojen pituutta. Lämpötilan noustessa korkeammaksi kuolleisuus kasvaa usein eksponentiaalisesti, ollen suurimmillaan pitkään jatkuvien lämpöjaksojen aikana.

Lisääntyvät hellepäivät ja pitenevät lämpöaallot vaikuttavat haitallisimmin suurten kaupunkien asukkaisiin. Niin kutsutun lämpösaareke-ilmiön vuoksi etenkin kesäöiden lämpötilat jäävät tiiviisti rakennetuilla alueilla korkeammiksi kuin ympäröivällä maaseudulla. Kaupunkien rakennukset ja asfalttipinnat varaavat päivisin lämpöä ja vapauttavat sitä öisin, jolloin kaupunkien lämpötila jäähtyy hitaammin kuin maaseudulla, jossa lämpö ei samalla tavalla sitoudu pintoihin.

Sosiaaliset kontaktit ja taloudellinen asema vaikuttavat lämpökuolleisuuden riskin suuruuteen. Pienituloisten, asunnottomien tai palveluista etäällä asuvien riski kuolla helleaaltoihin on suurempi, sillä esimerkiksi yksin asuvilla, liikuntaesteisillä vanhuksilla on rajalliset mahdollisuudet reagoida lämpötilan nousuun. Myös lapset, urheilijat, ulkotyöntekijät ja kroonisesti sairaat henkilöt ovat erityisen alttiita äärimmäisille lämpötiloille.

Varakkaimmat ihmiset ja maat, kuten Suomi, ovat keskimääräistä vähemmän haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. Parempaan sopeutumiskykyyn vaikuttavat selkeimmin yleinen terveydentila, sosio-ekonominen asema, parempi terveyspalveluiden saatavuus ja liikkumismahdollisuudet. Kylmyydelle herkistä kroonisesta sairauksista, kuten sydämen vaajatoiminnasta tai nivelreumasta kärsivien kohdalla sairastavuus ja kuolleisuus todennäköisesti jopa laskevat ilmaston lämpenemisen myötä Suomessa.

Huomattavimmin ilmastonmuutoksen negatiiviset terveysvaikutukset liittyvät Suomessa synkkenevien ja entistä vähälumisempien talvien mielenterveysvaikutuksiin. Arvioiden mukaan auringonsäteilyn määrä vähenee ja pilvisyys lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä Suomessa etenkin talvella, mikä saattaa lisätä kaamosmasennukseen sairastuvien määrää. Lisäksi kaamosmasennukseen liittyvä makeannälkä voi lisätä ylipainon riskiä. Vähäluminen talvi huonontaa myös ulkoliikuntamahdollisuuksia, millä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia, jos liikunnan kokonaismäärä vähenee.

Hellepäivien lisääntyminen aiheuttaa terveyshaittoja ainakin lämpötilan vaihteluille alttiille ryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, ulkona työskenteleville ja kroonisesti sairaille. Lisäksi Suomessa on varauduttava matkailijoiden ja ilmastopakolaisten mukana leviävien, muualla maailmassa ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien sairauksien hoitoon esimerkiksi kattavamman koulutuksen ja  trooppisten sairauksien paremman hoitovalmiuden avulla. Toisaalta talvimyrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat myös uhka varsinkin maaseudulla, jos asuinrakennuksissa ei ole muita kuin sähkönsaannista riippuvaisia lämmitysmuotoja. Naapuriapu voi olla silloin todella arvokasta ruuan, veden ja lämmön saamiseksi.

Janne Hellsten
Janne Hellsten

Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin varautumiseen on syytä panostaa jo nyt. Varautumistoimenpiteitä on monenlaisia teknisistä ratkaisuista henkilökunnan kouluttamiseen ja naapuriavun kehittämiseen.

Helleaaltojen aiheuttamia terveysvaikutuksia ja kuolleisuutta ennaltaehkäistään mm. lisäämällä ilmastoituja tiloja ja tuuletuskapasiteettia vanhusten hoitokodeissa ja sairaaloissa. Kotona asuvien vanhusten kannalta on tärkeää panostaa kotihoidon työntekijöiden kouluttamiseen ja helteiden terveysvaikutuksista tiedottamiseen. Naapurit ja muut sosiaaliset verkostot voivat hellejakson sattuessa jopa pelastaa yksin asuvan vanhuksen hengen.

Kaupunkien lämpösaareke-ilmiötä voidaan lieventää laadukkaan yhdyskuntasuunnittelun avulla. Viheralueiden ja istutusten sijoittelulla voidaan viilentää pienilmastoa, sillä puut tarjoavat varjoa kaupungin asukkaille ja vähentävät varjostuksellaan myös rakennusten jäähdytystarvetta, eivätkä rakennusten tavoin sido lämpöä itseensä. Rakennusten sijoittelulla, suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla, sekä ilmastointi- ja tuuletinlaitteiden avulla voidaan vaikuttaa siihen, miten helposti lämpötila nousee rakennusten sisällä helteen sattuessa.

Lämpenevässä ilmastossa myös elintarvikkeiden hygieniaan ja kylmäsäilytykseen on syytä kiinnittää yhä enemmän huomiota. Mahdollisia haitallisia terveysvaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi varmistamalla elintarvikkeiden kylmäketjujen katkeamattomuus. 


Ahdistaako ilmastomörkö?

Caelie_Frampton
Caelie_Frampton

Ilmastonmuutos on vakavin ihmiskuntaa koskaan kohdannut, kimurantti ympäristöongelma. Sen torjumista varten on olemassa tekniset ratkaisut, mutta monet psykologiset tekijät estävät niiden käyttöönoton. Vaikka tiedämme, minkälaisilla toimilla ilmastonmuutos voidaan torjua, saattaa aiheeseen liittyvä ahdistus saada meidät torjumaan asian mielestämme. Psykologinen tieto voi auttaa niin reaktioiden ymmärtämisessä, kuin ongelmien ratkaisemisessakin.

Viime aikoina on yhä enemmän alettu puhua ilmastoahdistuksesta. Ilmiö kärsi pitkään sosiaalisesti rakentuneesta vaikenemisesta. Aihe oli niin vaikea ja kipeä, että siihen liittyviä oireita väheksyttiin. Nyt aihe on onneksi noussut julkiseen keskusteluun laajemmin ja yhä useampi tuntee jo termin. 

Aiheen käsittely on tärkeää, sillä keväällä 2019 julkaistun suomalaisten nuorten asenteita ja arvoja mittaavan Nuorisobarometrin mukaan jopa kolme neljästä suomalaisnuoresta kertoo kokevansa melko paljon tai erittäin paljon epävarmuutta tai turvattomuutta ilmastonmuutoksen vuoksi. Toisaalta suomalaisissa nuorissa elää tutkimuksen mukaan vahva vaikuttamisen tahto, yhteiskunnallinen vastuu ja pyrkimys rauhanomaisiin ratkaisuihin. Tämä näkyy ehkä myös kasvavana kiinnostuksena ilmastotoimintaa kohtaan.

Ilmastoahdistus määritellään osaksi laajempaa ilmiötä nimeltä ympäristöahdistus. Molemmissa on kyse vaikeista tuntemuksista (mm. huoli, suru, pelko, voimattomuus, häpeä, ahdistus), jotka kumpuavat ympäristöongelmista ja niiden uhasta. Sekä ympäristö- että ilmastoahdistus ovat siis osa ilmiötä, jossa maailman tila vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen. Ahdistus ei selity psyykkisellä haavoittuvuudella eikä ole sairaus, vaan se on ymmärrettävä reaktio suhteessa laajoihin ympäristöongelmiin.

Ilmastoahdistus voi olla ongelma, jos se on niin voimakasta, että henkilö lamaantuu, mutta kuten aiemmin jo mainittiin, ei ilmastoahdistus lähtökohtaisesti ole sairaus vaan ymmärrettävä reaktio maailman ympäristöongelmien suuruuteen. Ilmastoahdistus voi toimia myös merkittävänä voimavarana, mutta tämä edellyttää sitä, että henkilö löytää yhdessä toisten kanssa riittävästi aikaa ja tilaa tunteiden käsittelyyn sekä riittävästi toimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Esimerkkejä erilaisista ilmastoahdistuksen oireista (mm. unihäiriöt, mielialan vaihtelut, ylivirittyneisyys ja energiatasojen vähentyminen) tunnetaan jo, mutta vielä ei ole olemassa kattavaa tutkimustietoa siitä, mitä kaikkia oireita esiintyy ja millaista dynamiikkaa niihin tarkalleen liittyy. Tutkimusta kuitenkin tehdään parhaillaan. Usein ilmastonmuutos tuo lisää stressitekijöitä perinteisesti stressiä aiheuttaviin kysymyksiin, kuten huoleen lapsista tai tulevaisuuden suunnitteluun. Usein ilmastoahdistus siis yhdistyy muihin ahdistuksen aiheisiin, kuten ammatinvalintaan liittyvään ahdistukseen. 

Tutkimuksissa on havaittu, että tietyillä ihmisryhmillä on taipumus altistua ilmastoahdistukselle muita helpommin. Näitä ryhmiä ovat:

 • Psyykkisen käsittelykapasiteettinsa kannalta erityisen haavoittuvassa asemassa olevat, kuten lapset ja nuoret sekä mielenterveysongelmista muutenkin kärsivät henkilöt 
 • Sellaiset ihmisryhmät, joilla on elinkeinonsa tai elämäntapansa vuoksi vahva sidos ilmastonmuutoksen vuoksi muutostilassa oleviin ekosysteemeihin: esimerkiksi alkuperäiskansat, maanviljelijät, kalastajat, metsästäjät, luonnossa liikkujat (esimerkiksi talviurheilu) tai luontoon liittyvän uskonnollisuuden harjoittajat 
 • Ilmastotoiminnassa ja ilmastotutkimuksessa aktiivisesti mukana olevat ihmiset: esimerkiksi ilmastotieteilijät ja ympäristöjärjestöjen vapaaehtoiset ilmastoaktivistit

Ilmastonmuutos on niin suuri ongelma, että ihmisten on luonnostaan erittäin vaikea hyväksyä se. Aihetta on tarkasteltu useilla tieteenaloilla. Ilmastonmuutoksen psyykkiseen käsittelyyn liittyykin kaksi perustavanlaatuista haastetta ja tehtävää: sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin eli toimintakyvyn ylläpito ja oman eettisen vastuun hyväksyminen ja samalla suhteellisuudentaju, eli kyky elää ambivalenssin kanssa. Usein puhutaan myös resilienssistä, eli henkilön mahdollisuudesta säilyttää toimintakykynsä muutosten keskellä. Toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan sellaista tervettä psyykkistä sopeutumista, jossa asia kohdataan, mutta sen alle ei muserruta. 

Ilmastoahdistusta voi torjua tavallisilla stressinhallintatekniikoilla, mm. riittävällä unella ja liikunnalla, sekä puhumalla asiasta ystävien tai terapeutin kanssa. Usein ahdistukseen auttaa myös ilmaston puolesta toimiminen, mm. yhteiskunnallinen- ja kuluttajavaikuttaminen oman jaksamisen rajoissa.

Ilmastonmuutokseen ja siihen liittyvien tunteiden käsittelyä voidaan kuvata esimerkiksi seuraavanlaisten kaarien avulla:
– avuttomuudesta voimaantumiseen
– välttelystä kohtaamiseen ja torjunnasta hyväksymiseen
– riittämättömyydestä keskeneräisyyden hyväksymiseen
– lannistavasta häpeästä kelvollisuuden kokemukseen
– vihasta ja turhautumisesta toimintaan oikeudenmukaisuuden puolesta
– tarkoituksettomuuden tunteesta merkityksellisyyden kokemiseen

Toivo on keskeinen tekijä ilmastoahdistuksen kanssa pärjäämisessä. Tässä yhteydessä on kuitenkin erotettava toisistaan toiveajattelu ja rakentava toivo. Toiveajattelu voi hetkellisesti auttaa ahdistuksen sietämisessä, mutta pidemmällä tähtäimellä se on tuhoisaa sekä ekologisen kriisin että ihmismielen kestävyyden kannalta. Ylioptimistisessa asenteessa on vaikeaa kestää pettymyksiä, jos niitä ilmenee jatkuvasti. Toisaalta ylipessimismi voi lamauttaa. Vastaukseksi on esitetty esimerkiksi ”radikaalia toivoa”: toivomista, vaikka emme voi nykyhetkessä vielä tietää, mikä tarkalleen voisi tilanteen pelastaa.

Omien voimavarojen ja elämää onnellistuttavien seikkojen pohtiminen voi auttaa ihmisiä saamaan kestokykyä yhteiskunnan myllerrysten keskellä ja toisaalta rohkaista tekemään elämästään itselle sopivaa, tarvittaessa yhteiskunnan tarjoaman oravanpyörässä juoksemisen ulkopuolella. Terveystieto tarjoaa mahdollisuuksia pohtia yhdessä ihmisenä olemista ja elämänhallinnan taitoja ja lisäksi voidaan yhdessä miettiä, mitkä asiat antavat voimavaroja.

Maailmalla psykologi- ja ympäristöjärjestöt, taiteilijat ja ympäristökasvattajat ovat luoneet ympäristöahdistuksen käsittelyyn oma-apua, materiaaleja, ryhmätoimintaa, tapahtumia ja vertaistukea. Suomessa ilmastoahdistuksen käsittelyyn on käytetty osallistavaa draamaa, kirjoittamistyöpajoja, taiteellisia menetelmiä ja ohjattuja pienryhmiä. Suoraan kouluun sovellettuja ilmastoahdistuksen käsittelyssä auttavia materiaaleja ei Suomessa ole toistaiseksi julkaistu, mutta niitä on kehitteillä.

Tekstiin on poimittu otteita MIELI Suomen Mielenterveys ry:n julkaisemasta ja TT Panu Pihkalan kirjoittamasta raportista nimeltä Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen (julkaistu keväällä 2019). Lue aiheesta lisää suoraan raportista: https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/ilmastoahdistusraportti-mieli2019-web.pdf

Tutustu ympäristöahdostuksen ja toivon teemoihin lisää:

 • Ilmastokasvatus ja tunteet -artikkeli (Pihkala 2019) on hyvin kattava, ilmainen sukellus aiheeseen erityisesti koulun näkökulmasta. Artikkelin lisäksi löydät Toivoa ja toimintaa -sivustolta tehtäviä tunteiden käsittelyyn oppilaiden kanssa. https://toivoajatoimintaa.fi/tunteet/
  Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Panu Pihkala. Kirjapaja (2017). – Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa (Panu Pihkala 2017) https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/65801/26624

10 suositusta ympäristöahdistuneelle

 • Älä koe itseäsi heikoksi tai epäonnistuneeksi, jos tunnet ympäristöahdistusta.
 • Arvosta ja kunnioita ympäristöahdistustasi.
 • Et ole yksin. Älä myöskään jää yksin.
 • Toimi, mutta älä koko ajan.
 • Etsi tasapainoa.
 • Harjoita itsesäätelyä.
 • Ystävysty tunteidesi kanssa.
 • Kuuntele kehoasi.
 • Kuuntele unia ja unelmia.
 • Hyväksy mielen vuodenajat ja hyödynnä kahden tason näkökykyä.

Lähde: Panu Pihkala/ http://ekoahdistus.blogspot.com/2018/09/10-suositusta-ymparistoahdistuneelle.html

Hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia voidaan käsitellä esimerkiksi Mielenterveyden käsi -mallilla http://www.mielenterveysseura.fi/fi/julisteet/mielenterveyden-k%C3%A4si

Moniulotteisuudessaan ja laajuudessaan ilmastonmuutos on ongelma, jonka moni asiasta tietoinenkin mieluusti heittäisi mielestään – ja tekeekin niin menestyksekkäästi. Ihmismieli on taitava suojelemaan itseään epämiellyttäviltä asioilta, vaikka siitä pitkällä tähtäimellä olisikin vain haittaa.

Mielemme vähättelee riskejä, jotka ovat kaukana tulevaisuudessa. Aivomme ovat kehittyneet reagoimaan välittömään vaaraan; pakorefleksimme toimii nopeasti, kun joku yrittää hyökätä kimppuumme. Omassa mittakaavassamme hitaasti kehittyvät ilmiöt (kuten ilmastonmuutos) ja tieteellisen tiedon maalaamat uhkakuvat eivät kuitenkaan herätä meissä samanlaista vahvaa reaktiota. Koska ilmastonmuutoksen välittömiä seurauksia ei voi suoraan aistia samoin kuin vaikkapa vesistöjen rehevöitymistä, laitamme helposti toivomme tulevaisuuden ihmeratkaisuihin, joiden tahtoisimme torjuvan ympäristöongelman epätoivotut seuraamukset.

Ilmastonmuutoksen syyt ovat syvällä yhteiskuntamme rakenteissa ja sen torjumiseksi tarvitaankin hyvin monenlaisia suuria ja pieniä toimenpiteitä – jatkuvasti ja pitkällä aikavälillä. Ongelman laajuus saattaa kuitenkin aiheuttaa halvaantumisen tunteen: omilla valinnoilla ei tunnu olevan kokonaiskuvan kannalta juuri lainkaan vaikutusta. Median syytäessä ilmastonmuutosuutisointia niskaamme lähes päivittäin, saattaa iskeä turtumus ja ilmastoväsymys. Toisaalta jokapäiväiseltä vaikuttavaa asiaa on myös hankalampi pelätä, kuin harvemmin sattuvia katastrofeja.

Kuten muussakin tekemisessä, myös ilmastomyönteisen toiminnan aloittamista edistävät tietyt tekijät ja toisaalta tietyt tekijät myös estävät sitä. Estäviä tekijöitä ovat esimerkiksi tiedonpuute, kykenemättömyys nähdä ilmastonmuutos itseä koskettavana ongelmana, epäluottamus omia vaikuttamismahdollisuuksia kohtaan, haluttomuus luopua saavutetuista eduista, yleinen muutoshaluttomuus, erilaiseksi leimautumisen pelko, epäluottamus tieteen menetelmiin ja tyytyminen liian pieniin positiivisiin tekoihin. Ilmastomyönteistä käytöstä taas edistävät juuri päinvastaiset asiat.

Koulussa kasvatuksen välineenä pyritään perinteisesti käyttämään tiedon lisäämistä. Se ei kuitenkaan yksin riitä, sillä valistuksesta tuntuvat hyötyvän eniten ne, jotka ovat valmiiksi samoilla linjoilla asian kanssa ja ne, joilla ei vielä ole asian suhteen vakiintuneita toimintatapoja.

Tiivis 11-kohtainen listaus aiheesta (ruotsiksi):
https://modernpsykologi.se/2016/06/20/11-fallor-for-klimatet/

TEDtalk aiheesta: Healing the divide on climate change (Karin Kirk)
http://tedxtalks.ted.com/video/Healing-the-divide-on-climate-2 

Ilmastonmuutosta aktiivisesti ajattelevat ja tärkeänä pitävät henkilötkään eivät välttämättä toimi asian ratkaisemiseksi. Ympäristöasenteiden ja toiminnan välillä on usein valtava ristiriita. Psykologian tarjoamia keinoja voidaan käyttää hyödyksi toimintaan kannustamisessa, vaikka yksioikoista reittiä, jossa tietynlainen toiminta tai harjoite johtaisivat ympäristövastuullisen toiminnan lisääntymiseen, ei olekaan olemassa. Samantyyppisiä keinoja sovelletaan myös mainoksiin, joilla yritetään saada meidät kuluttamaan ja vertaamaan kulutustapaamme toisiin ihmisiin. Siksi psykologian osaaminen pitää sisällään myös medianlukutaidon.

Kokonaisuuden kannalta olisi parasta tehdä ympäristöystävälliset valinnat yksilölle mahdollisimman helpoksi, esimerkiksi tarjota kaikille oletusvaihtoehtona uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettua sähköä. Tällöin yksilön olisi erikseen valittava, jos hän haluaa esimerkiksi kivihiilellä tuotettua sähköä. Vielä paremman tuloksen saa jos pystyy osoittamaan, että näin tekevät kaikki muutkin ihmiset lähiympäristössä, sillä useimmilla ihmisillä on voimakas halu kuulua “massaan”. Samaistuttavat esimerkit ilmastoystävällisestä toiminnasta ja toimijoista ovat myös tärkeitä ja koska ihmiset ovat erilaisia, tarvitaan myös erilaisia esimerkkejä ilmastosankareista: perheen äitejä, insinöörejä, muodikkaita vegaaneja, maanviljelijöitä, nuoria ja vanhoja, helsinkiläisiä, ilomantsilaisia, pekingiläisiä ja pariisilaisia.

Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kielteisiä tunteita, jotka kertovat, mihin muutosta tarvitaan. Vaikka surutyö eli pettymyksen ja menetyksen käsitteleminen on kaikissa kriiseissä tärkeää, on myös syytä tunnistaa muutoksen luomat mahdollisuudet ja toivo. Toiveikkaassa mielentilassa konkreettisia keinojakin yleensä nousee mieleen paremmin.

Välitön positiivinen palaute – hymynaama tai papukaijamerkki ympäristöteon tekemisestä toimivat yllättävän hyvänä kannustimena myös aikuiselle ihmiselle. Hyötyä on myös siitä, että voidaan osoittaa teon tuottaneen ympäristön hyvinvoinnin lisäksi etuja tai merkitystä myös ihmiselle itselleen.

Rakenteiden muuttamisen ja kannustimien ohella voidaan pyrkiä lisäämään myös yleistä lähiympäristön ja muiden ihmisten ja eliöiden arvostusta. Tunnepitoiset luontokokemukset ovat ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeitä. Lisäksi empatian tunteen laajentaminen käsittämään oman lähipiirimme ihmisten ohella koko planeettaamme auttaa, ymmärtämään laajempia syy-seuraus-suhteita. Tämä lisäisi myös motivaatiotamme auttaa planeettaamme.

marin
marin

Ilmastonmuutosta torjutaan terveellisillä elämäntavoilla

Skånska Matupplevelser
Skånska Matupplevelser

Ilmastoystävälliseen elämäntapaan pyrkiminen ei ole “taas yksi vaatimus lisää arjen suorittamiseen”, vaan sitä varten tarvittavat toimenpiteet edesauttavat usein myös terveellisen elämäntavan saavuttamisessa – ja toisin päin.

Eri ruoka-aineiden ilmastopäästöt ovat huomattavan erilaisia. Keskimäärin kasvisten päästöt ovat paljon eläinperäisten tuotteiden päästöjä pienemmät. Naudanlihakilon päästöt ovat monikymmenkertaiset verrattuna monien marjojen, vihannesten, papujen ja perunan päästöihin. Sian- ja broilerinlihan päästötkin ovat nykyisten päästölaskentamenetelmien mukaan monta kertaa naudanlihan päästöjä alhaisemmat.

Maailman lihankulutus on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1960 lähtien ja liha-annosten koko on kasvanut. Myös maitotuotteiden kulutus on kasvanut, mutta nousu ei ole ollut yhtä jyrkkää. Suomessa erityisesti juuston syönti on monikymmenkertaistunut muutamassa vuosikymmenessä. Juuston ilmastopäästöt voivat olla lähes yhtä suuret kuin naudanlihan. Jotta maatalouden päästöt pysyisivät hallinnassa, tulisi syömämme lihamäärän palautua tällä hetkellä syömästämme yli 200 grammasta päivässä reilusti alle puoleen.

Ihmisen proteiinintarve ylittyy nykyään usein ja se voitaisiin kattaa paljon pienemmillä lihamäärillä tai kokonaan kasviproteiinilla. Monet kasvit ovat proteiinipitoisia, joten lihasta saatu proteiini on helppo korvata syömällä esimerkiksi erilaisia papuja (mm. härkäpapu, mustapapu, soija ym.), herneitä, linssejä, pähkinöitä, siemeniä ja täysjyväviljoja. Näistä voidaan tehdä myös erilaisia jalosteita, kuten suomalainen nyhtökaura, vehnägluteenista valmistettu seitan, sekä soija eri muodoissaan (mm. tofu). Kasvipainotteisempaan ruokavalioon siirtyminen tuo myös rahallista säästöä ja auttaa monien terveysongelmien, kuten sydänsairauksien, liikalihavuuden ja joidenkin syöpien torjumisessa.

Ilmaston ja terveyden näkökulmasta kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen on melko yksiselitteisesti järkevää, mutta muuten asiassa on monia puolia, joita voidaan puntaroida. Eläintuotantoon liittyy suuria eettisiä ongelmia ja esimerkiksi Etelä-Amerikassa lihantuotanto vie tilaa alkuperäiseltä luonnolta ja hävittää hiilinieluina toimivia metsiä. Toisaalta myös soijan tuotannon alta hakataan Etelä-Amerikassa metsiä. Suomessa taas laidunnuksen väheneminen ja lihantuotannon siirtyminen sisätiloihin on köyhdyttänyt luonnon monimuotoisuutta ja karjan ruoaksi sopiva peltonurmi kasvaa sellaisillakin alueilla, jossa ei kasvateta ruokaa ihmisille.

Tarkkoihin lukuihin eri ruokatuotteiden ilmastovaikutuksista voit katsoa täältä:
http://ilmastodieetti.fi/Ilmastodieettilaskurin-perusteet_2010-04-23.pdf

Yle Kioskin Ilmastouutiset -video, jakso 3: Ruoan päästöt: https://areena.yle.fi/1-50009140 (kesto n. 6 min. Huom! Jakso on informatiivinen, mutta sisältää rankkaa kieltä ja kiroilua)

kube414
kube414

Nykyään ihmiset liikkuvat Euroopassa päivittäin keskimäärin 40–50 kilometriä ja näistä matkoista 70–80 % taitetaan henkilöautoilla. Kotimaanliikenteen ilmastopäästöt muodostavat noin 20% maamme kokonaispäästöistä ja tieliikenteen päästöt ovat yli 70% kaikista liikenteen päästöistä. Autoilulla on lentämisen jälkeen suurimmat yksikköpäästöt kilometriä kohden. Hiilidioksidipäästöjen lisäksi autoilu aiheuttaa hiukkaspäästöjä, ruuhkia ja meluhaittoja. Yksittäisen ihmisen liikkumisesta aiheutuviin päästöihin vaikuttaa eniten asuinpaikka. Haja-asutusalueilla etäisyydet ovat suurempia, joten jokapäiväisiä matkakilometrejä kertyy enemmän kuin tiiviissä kaupunkiympäristössä. Myös mökkeily ja matkailu kasvattavat suomalaisten liikkumisen päästöjä.

Pidemmillä matkoilla päästöjä voidaan vähentää siirtymällä käyttämään joukkoliikennevälineitä, tai kimppakyytejä ja taloudellisen ajamisen keinoja jos autoilu on välttämättömyys. Lyhyemmillä matkoilla pyöräily ja kävely ovat erinomaisia keinoja päästöjen vähentämiseen, sillä niistä ei synny päästöjä käytännössä lainkaan. Samalla ilmastoystävälliset liikkumisen tavat edistävät ihmisten terveyttä.

Myös tavallisimpien liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutuksesta suurimman osan aiheuttaa matkustaminen harrastuspaikkaan, varsinkin jos sinne ajetaan autolla.  Jos siis haluaa pitää harrastustensa luonnonvarojen kulutuksen alhaisena, kannattaa niihin kulkea jalan, pyörällä tai julkisilla. Itse harrastuksen luonnonvarojen kulutuksella on merkitystä silloin, kun lajina on esimerkiksi moottoriurheilu tai jos harrastukseen tarvitaan paljon jäähdytettyä tai lämmitettyä tilaa. Ulkona lenkkeilyyn verrattuna kuntosalilla käynti kuluttaa luonnonvaroja 6 kertaa enemmän ja uimahallissa käynti 11 kertaa enemmän. Lisäksi 15 kilometrin automatka harrastukseen kolminkertaistaa sen luonnonvarojen kulutuksen.

Kävelemisen lisäksi myös pyöräily on mahdollista talvella Suomessakin. Ilmastonmuutoksen myötä lumipeitteinen aika vähenee entisestään, mutta nykyäänkin talvipyöräily on mukava, ekologinen ja terveellinen liikkumismuoto, kun on tutustunut oikeanlaisen vaatetuksen nikseihin ja osaa ottaa sääolosuhteet ajamisessa huomioon.

100 fiksua arjen tekoa tarjoaa 100 keinoa hyvään elämään maapallon kantokyvyn rajoissa. Kunkin yksittäisen teon ympäristövaikutus on laskettu ja luokiteltu vaikutusten koon mukaan.  https://www.sitra.fi/hankkeet/100-fiksua-arjen-tekoa/

Yle Kioskin Ilmastouutiset -video, jakso 2: Liikkumisen päästöt: https://areena.yle.fi/1-50008398 (kesto n. 6 min. Huom! Jakso on informatiivinen, mutta sisältää kiroilua)


Tehtäviä

1. MITÄ MINÄ AJATTELEN ILMASTONMUUTOKSESTA?
Tehdään kirjoitelma, miellekartta tai kollaasi omasta suhteesta ilmastonmuutokseen. Mitä minä siitä ajattelen? Ovatko tietoni, asenteeni, tunteeni ja käyttäytymiseni linjassa, vai esiintyykö niissä ristiriitaisuuksia? Ovatko tunteeni hankalia ja jos ovat, kuinka selviän niiden kanssa? Millaisia selviytymiskeinoja käytän tai voisin käyttää?

2. SUUNNITELLAAN EKOMENU
Tutustutaan ekologisiin ruokaresepteihin osoitteessa http://www.mindo.fi/ tai muualla internetissä. Suunnitellaan ryhmissä 3-4 ruokalajin ateria, jonka oppilaat haluaisivat itse toteuttaa. Löytyykö resepteistä hiilijalanjäki? Paljonko olisi koko aterian hiilijalanjälki?

3. KASVISYÖNNIN MYYTINMURTAJAT
Opettaja lukee 13 kasvissyöntiä koskevaa väitettä yksi kerrallaan täältä: http://vaikutasyomalla.fi/index.php/2016/04/10/13-myyttia-vaitetta-kasvissyonnista/

Oppilaat siirtyvät luokan toiselle laidalle jos ovat samaa mieltä ja toiselle laidalle jos ovat eri mieltä (tai nousevat seisomaan/ istuvat alas). Kun väitteet on käyty läpi, oppilaat saavat pareittain kukin yhden myytin murrettavakseen. Niistä suunnitellaan ja toteutetaan julisteet, jotka kootaan luokan seinälle otsikolla “Kasvissyöntiin liittyvät myytit on murrettu!”

4. HARTIAHIERONNAN ALKEET
Opetellaan hartiahieronnan alkeet. Mikä keino saada aikaan hyvinvointia ilman turhaa kulutusta!

5. RENTOUTUSHARJOITUKSIA
Rentoutusharjoituksilla voi opetella myös etsimään hyvää mielentilaa – ilman kulutusryntäilyä. Erilaisia rentoutusharjoituksia löytyy netistä ja YouTubesta valtavasti, mm. hakusanoilla rentoutus ja meditaatio. Esimerkiksi täällä on muutama helppo harjoitus alkuunpääsemiseksi:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Pages/Harjoitusnro9Rentousosanaelamantapaa.aspx 

6. KOULUN OMA KILOMETRIKISA
Aloitetaan luokkien välinen Koulun oma kilometrikisa tai otetaan luokan voimin osaa Pyöräilykuntien verkoston ja Suomi Pyöräilee -kampanjan järjestämään kansalliseen Kilometrikisaan. Lisätietoja ja vinkkejä oman kisan suunnitteluun: https://www.kilometrikisa.fi/rules/

7. TEHDÄÄN VASTAMAINOKSIA
Vastamainonta on erinomainen tapa käsitellä ilmasto-aiheisiin liittyvää mainosmaailmaa. Ilmastoterveisiä Etelästä-hankkeessa on tuotettu monenlaista materiaalia, jonka tarkoituksena on helpottaa ilmasto- ja vastamainosaiheiden käsittelyä koulussa. Materiaalit löytyvät täältä:https://openilmasto-opas.fi/ota-kayttoosi-ilmastoterveisia-etelasta-hankkeen-tehtavat-ja-taustamateriaalit/ (erityisesti kohta 9)

Vastaavia Global Meal -hankkeessa tehtyjä ruoka-aiheisia materiaaleja (mm. työpajakalvot ja pdf-muodossa ladattava Opettajan opas ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan ohjaamiseen) ja ne löytyvät täältä: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

8. PALLON PARAS RUOKA -KORTTIPELI
WWF:n korttipeli, jossa pelaajat arvioivat keskustelemalla eri ruoka-annosten vastuullisuutta ja hiilijalanjälkeä. Pelataan 4-6 oppilaan ryhmissä. Pelin kesto 15-30 min. Tarkemmat peliohjeet löydät tulostettavan korttipakan ensimmäisestä kortista. Keväästä 2018 alkaen voit myös tilata korttipakkoja WWF:ltä. https://wwf.fi/mediabank/3946.pdf

9. LAUSEITA YMPÄRISTÖAHDISTUKSESTA
Rakentakaa pienissä ryhmissä ilmastonmuutokseen liittyviä minä-muotoisia lauseita (esim. 6kpl), joissa kussakin on yksi seuraavista sanoista: Voimattomuus, pelko, oikeudenmukaisuus, syyllisyys, kiinnostus, suru, toiveikkuus, häpeä, ristiriitaisuus, optimismi, ahdistus, hyvyys, innostus
Esim. 1. Tunnen häpeää sen vuoksi, että elämäntapamme on ilmastolle niin kuormittava.
Esim. 2 . Ilmastonmuutos herättää minussa pelkoa, koska en tiedä mitä se voi saada aikaan.
Esim. 3 Olen innostunut oppimaan uutta ilmastonmuutoksesta ja toimimaan ilmaston puolesta.

10. Enemmän KASVISRUOKAA!
Projektin tarkoituksena on lisätä kasvisruuan määrää ja saatavuutta kouluruokailussa. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä minkälaista kasvisruokaa oppilaat haluaisivat koulussa syödä ja vakuuttamalla asiasta päättävät henkilöt asiasta avoimen keskustelun avulla. Jos tämä ei riitä, ryhdytään tekemään poliittista vaikuttamista. Yksityiskohtaiset ohjeet projektin toteuttamiseen löydät täältä: https://openilmasto-opas.fi/enemman-kasvisruokaa/

Ohjeen kuuteen muuhun samantyyppiseen projektiin (mm. kasvisruoka, polkupyöräily, ilmastokampanjan suunnittelu jne. löydät täältä: https://openilmasto-opas.fi/7-mallia-lasten-ja-nuorten-vaikuttavaan-ilmastotoimintaan/

11. Enemmän POLKUPYÖRÄILYÄ!
Tässä projektissa lapset ja nuoret järjestävät pyöräparaatin koulussa, nuorisotalolla tai harrastusporukassa ja viestivät siitä. Pyöräparaati on näyttävä tapa tuoda esiin pyöräilyn yhteisöllistä iloa, kannustavaa pyöräilyasennetta ja pyöräilymyönteistä ilmapiiriä. Samalla osallistujat ja katsojat voivat oppia hiukan liikenteen ympäristövaikutuksista. Projektin voi toteuttaa mikä tahansa lasten tai nuorten ryhmä ja se sopii myös alakouluikäisten toteutettavaksi. Yksityiskohtaiset ohjeet projektin toteuttamiseen löydät täältä:
https://openilmasto-opas.fi/enemman-polkupyorailya/

12. MAHDOLLINEN MAAILMA -mobiilipeli
Mahdollinen Maailma –ilmastoseikkailupeli tutustuttaa ilmastonmuutokseen monialaisesti ja haastaa nuoret ilmastosankaruuteen hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta. Peliä pelataan mobiililaitteilla tai tableteilla ryhmissä ja opettaja toimii peliohjaajana ja arvioi nuorten tehtäviä. Peli toimii Seppo-alustalla. Tilaa ilmainen peli käyttöönne täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/kouluvierailu/mahdollinen-maailma-ilmastoseikkailupeli/

13. VAIKUTTAMAAN!
Tästä blogipostauksesta löydät 10 ideaa siihen, minkälaista yhteiskunnallisen vaikuttamisen projektia, tempausta tai oppituntia koulussa voidaan järjestää. https://openilmasto-opas.fi/10-ideaa-koulun-ilmastotoimintaan-jos-lakko-tuntuu-hankalalta/


Kuvagalleria

Nämä kuvat ovat vapaasti käytössäsi kyseisen kuvan CC-lisenssin mukaisesti (Esim. mainitse kuvaaja käyttäessäsi kuvaa).
Kuvaajatiedot ja alkuperäiskuvat löydät Flickr-kuvagalleriasta täältä.


Lähteet ja lisälukemista

Ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset terveysvaikutukset (Ilmasto-opas)
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/9d4f583d-3dc7-45c1-93ba-bba3fa3f65f9/maailmanlaajuiset-terveysvaikutukset.html

Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen. MIELI Suomen Mielenterveys ry / Panu Pihkala (2019). https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/ilmastoahdistusraportti-mieli2019-web.pdf

Ilmastonmuutoksen suorat terveysvaikutukset (Ilmasto-opas)
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/0b9d5f8d-3562-4e1a-a5cf-9b1be3f550c9/suorat-terveysvaikutukset.html

Ilmastonmuutoksen epäsuorat terveysvaikutukset (Ilmasto-opas)
http://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/vaikutukset/-/artikkeli/eb624dfa-8652-4787-ac82-c8e6bfd97f6b/epasuorat-terveysvaikutukset.html

Terveysliikunta – kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua (Terveyskirjasto 2015)
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00934

Yhdyskuntarakenne ja liikkumisesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (Ilmasto-opas)
https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/cd3c06f0-ddc2-4984-840f-c35a98daf01e/liikkuminen-ja-yhdyskuntarakenne.html

Tutkimus: Joukkoliikenteellä töihin kulkevat ovat autoilijoita hoikempia (HS 2016)
http://www.hs.fi/tiede/a1458529583326?jako=75e816b4d84f45c94b9085c3e0536ad2&ref=gp-share

Liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutuksen arviointi MIPS-menetelmällä (Luoto 2007)
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/kohtuutalous/mips/kotimips/liikuntamipsgradu.pdf

Going Veggie Would Cut Global Food Emissions By Two Thirds And Save Millions Of Lives (Iflscience!) http://www.iflscience.com/environment/going-veggie-would-cut-global-food-emissions-two-thirds-and-save-millions-lives-new

Minä ja ilmastonmuutos (Lääkäriehti 2016) http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/mina-ja-ilmastonmuutos-15546/

Lapset syövät liikaa lihaa – uudet ravitsemussuositukset kehottavat kokkaamaan lapsille tofua ja papuja (HS 2015) http://www.hs.fi/hyvinvointi/a1442206647823

Not a pretty picture: Climate change and health in four infographics (Climate Reality Project) https://www.climaterealityproject.org/blog/not-pretty-picture-climate-change-and-health-four-infographics?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=general

Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo. Panu Pihkala. Kirjapaja (2017)